Visie

Eenheidsbewustzijn
In essentie is alles één; alles in de schepping is vanuit deze eenheid tot bestaan gekomen en zal hier uiteindelijk weer in opgaan. Deze eenheid openbaart zich in de schepping in de vorm van kwaliteiten als liefde, waarheid, schoonheid, harmonie, vrijheid en gelukzaligheid. 

Evolutie
Het leven evolueert geleidelijk van het ene stadium naar het andere via mineralen-, planten-, dieren- en mensenrijk; en deze evolutie zet zich voort, zelfs nadat de volmaaktheid van het menselijk stadium is bereikt. De evolutie van de mens kan enorm worden versneld door toepassing van mentale en spirituele wetten, die in hun eigen gebieden werkzaam zijn.

Sanatan Dharma
Alle religies en spirituele stromingen van Oost en West vinden hun oorsprong in het Eenheidsbewustzijn en kennen van hieruit ook gemeenschappelijke grondbeginselen: de Sanatan Dharma ofwel de eeuwige godsdienst; de godsdienst van liefde en wijsheid.

Een holistisch mens- en wereldbeeld
Alles in de schepping is doordrongen van Eenheidsbewustzijn en staat in verbinding met elkaar; in essentie is er daarom geen sprake van afgescheidenheid; niets bestaat als losstaand van elkaar. Ieder mens is onlosmakelijk verbonden met de ander en met de schepping als geheel.

Maya
De mens leeft in illusie en begoocheling, Maya, veroorzaakt door ego en begeerte; er zijn wegen die de mens kunnen bevrijden van deze begoocheling en hem voeren naar onsterfelijkheid.

Een goddelijke kern
Ieder mens is in wezen goddelijk, draagt in zich de kiemen van alle goddelijke kwaliteiten. Iedereen moet zijn eigen innerlijke vermogens tot ontwikkeling brengen en deze kennis van binnenuit vergaren. Dit leidt tot een steeds toenemende volmaaktheid en verruiming van bewustzijn.

Bronnen van wijsheid
Het spirituele gedachtegoed vanuit de Indiase Vedische geschriften vormt de ruggengraat van het lesmateriaal en wordt aangevuld door wijsheid vanuit andere spirituele tradities, zoals Soefisme, Boeddhisme en Christendom. De SPFZ richt zich daarbij niet op de uiterlijke vorm en de rituelen die bij deze tradities horen, maar richt zich op de kern van hun Leer. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van meer recente spirituele inzichten.

Satsang
Onze Satsangs ofwel bijeenkomsten van gelijkgestemden zijn een krachtig instrument voor het transformatieproces op het spirituele pad. Dit proces wordt ondersteund door Stilteoefening en Meditatie.

Zelfwerkzaamheid
De aangeboden kennis en oefeningen dienen door de cursisten zelf in praktijk te worden gebracht en op hun waarheid te worden getoetst. Alleen de eigen inspanning telt. Het leerproces is slechts beperkt cognitief van aard en berust grotendeels op eigen ondervinding en directe waarneming.

Leer en onderwijs
Ieder mens, bewust of onbewust, is op zoek naar de unieke vervulling van zijn leven; naar kwaliteiten als innerlijke vrijheid, harmonie, schoonheid, liefde en gelukzaligheid. Op dit pad van menselijke of spirituele ontwikkeling bestaan geen rangen en standen, zijn wij zowel leerling als leraar.

Kennis is vrij
De SPFZ is een non-profit organisatie. Begeleiders leveren hun bijdragen pro deo, indachtig het credo ‘kennis is vrij’.

We zijn een dans van licht, een golf in de oceaan, een flits in de tijd
En tegelijkertijd zijn we het licht, de tijd en de oceaan.
Toch leven de meeste mensen als een afgescheiden golf,
Die neerslaat op de stranden der vergetelheid
Om daar uit te drogen in een verloren bestaan.
Niets bestaat als een losstaand onderdeel
Alles is één.